5. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De baten en lasten van projecten zijn integraal in de jaarrekening opgenomen in de rekening van baten en lasten. a. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschaffingsprijzen verminderd met afschrijvingen volgens het lineaire systeem op de economische levensduur. De aanschaffingen t/m 2008 zijn jaarlijks volledig afgeschreven. Vanaf 2009 worden de aanschaffingen geactiveerd. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden. b. Grondslagen van resultaatbepaling Opbrengsten en kosten worden in beginsel geheel toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Het verschil tussen de in de rekening van baten en lasten verantwoorde kosten en opbrengsten wordt, voorzover deze geen betrekking hebben op projecten, onttrokken c.q. toegevoegd aan de algemene reserve. De subsidies en bijdragen worden opgenomen op basis van het bepaalde in de voorlopige beschikking. Eventuele afrekeningsverschillen worden in het daarop volgende jaar verantwoord. 32 Pagina 71

Pagina 73

Scoor meer met een webshop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication